Whatsapp +31628846140 / Telefoon 0854010965 Info@alimentatiespecialist.nl

Wijziging van omstandigheden

Lager inkomen bij betalende partij, alimentatie gaat omlaag.

Lager inkomen bij ontvangende partij, alimentatie gaat omhoog.

Zie meer info op deze site.

Een (her)berekening geeft duidelijkheid. 

Alimentatie Specialist kan dit voor u verzorgen.

Klik telkens op het onderwerp om het meer over te lezen....
Invloed van Corona op bestaande alimentatie.
Het Coronavirus is voor velen van invloed op het inkomen. Voor zelfstandig ondernemers /  ZZP’ers bijvoorbeeld door verminderende omzet maar ook voor werknemers in verband met werktijdverkorting en minder werkbare uren. Daarnaast zijn er ook regelingen om de terugval deelt te compenseren.

Onderhoudsplichtige heeft nu een lager inkomen; alimentatie gaat omlaag.

Indien diegene die alimentatie betaalt thans minder verdient, kan de alimentatie lager worden.

Onderhoudsgerechtigde heeft nu een lager inkomen; alimentatie gaat omhoog.

Indien diegene die alimentatie ontvangt thans minder verdient, kan de alimentatie hoger worden.

Een (her)berekening kan uitsluitsel geven over het nieuwe bedrag.  De Alimentatie Specialist kan dit voor u verzorgen.

Wanneer vervangt het nieuwe bedrag het oude bedrag?

Het nieuw berekende bedrag kan ingaan indien men het hier onderling over eens is geworden, eventueel met behulp van een derde, zoals een mediator en/of een advocaat.

Lukt het niet om het onderling eens te worden dan kan men een wijzigings-verzoekschrift -via een advocaat- indienen bij de rechtbank, waarna de wederpartij in verweer kan gaan, vervolgens beslist de rechter.

Ingangsdatum nieuw alimentatiebedrag

De ingangsdatum van het nieuwe bedrag is meestal de datum dat men de ex-partner in kennis heeft gesteld dat het alimentatiebedrag dient te worden herzien in verband met de wijziging in inkomsten.

Tarieven; berekening kinderalimentatie € 49,00 / berekening partneralimentatie € 49,00.

Tarieven berekeningen

Alleen kinderalimentatie €   49,00.

Alleen  partneralimentatie; €   49,00

Berekening kinder-  én partneralimentatie samen; € 69,00.

Dit is inclusief een uitgebreide rapportage.  De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation.

Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl of gebruik ons onlineformulier.  

Kinderalimentatie na 21e jaar kind.

Op een aantal uitzonderingen na eindigt kinderalimentatie nadat kind 21 jaar is geworden. 

Na het 21e jaar zijn er een aantal mogelijkheden dat de bijdrage dient te worden voortgezet.

Zoals middels het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, via een gerechtelijke beschikking of een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf.

Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting; is een kind ‘behoeftig’ door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

Indien een kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud en kosten studie te voorzien kan de meerderjarige zelf een verzoek bij de rechter indienen om een voortgezette bijdrage door de ouder(s) en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s).

Maar bij de beoordeling door de rechter blijft het uitgangspunt dat een meerderjarige, ook als deze studeert, in staat geacht moet worden door arbeid en met behulp van studiefinanciering in de kosten levensonderhoud en kosten studie te voorzien en dus niet behoeftig is.

 . 

Aanzienlijk financieel voordeel mogelijk bij juist inschrijfadres / co-ouderschap.
Voorbeeld voordeel kindgebonden budget bij

2 of meer bij co-ouderschap;

In plaats van 2 kinderen bij 1 ouder in te schrijven kan bij ieder ouder 1 kind inschrijven een voordeel op leveren van € 138,00 per maand.

 

Jaarlijkse verhoging alimentatie

De indexering van alimentatie en de indexeringspercentages. Elk jaar worden de alimentatiebedragen aangepast. Per 1 januari 2022 is de alimentatie met 1.9% omhooggegaan. Voor deze indexering van het alimentatiebedrag hoeft men niet naar de rechter en men hoeft hierover ook geen speciale afspraken te maken. Achterwege gelaten indexeringen kunnen door de alimentatiegerechtigde achteraf alsnog worden opgeëist, meestal met een maximale termijn van 5 jaar

Klik telkens op het onderwerp om het meer over te lezen..
Wanneer is men stiefouder?
Een stiefouder is bij huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig naar de kinderen van zijn partner die tot zijn gezin behoren (meer dan drie dagen per week in het gezin verblijven).

Een stiefouder is onderhoudsplichtig naar al zijn/haar (stief)kinderen

Biologische vader (verwekker) en onderhoudsplicht;
De man die een kind heeft verwekt ongeacht of sprake is/ was van een relatie is de biologische vader en daarmede onderhoudsplichtig.

Gerechtelijke vaststelling biologische vader.

Indien een man vaderschap ontkent is het mogelijk on het vaderschap door de rechter (op verzoek van moeder) vast te laten stellen middels verplicht DNA-onderzoek. Indien inderdaad blijkt dat het de vader betreft is het mogelijk dat de vader verplicht wordt mee te betalen aan DNA-onderzoek en de juridische kosten

Werkelijk inkomen of de verdiencapaciteit als uitgangspunt?

Verplicht solliciteren / werk zoeken bij vaststelling verdiencapaciteit

Men dient zich volledig in te zetten om de verdiencapaciteit volledig te benutten.

Het is aan de man of vrouw in kwestie om aan te tonen dat men deze inspanningen heeft verricht.

Dit betekent onder meer dat de men actief moet solliciteren en/of opleidingen moet volgen waardoor de kans op het vinden van een baan groter wordt

Aspecten van belang bij bepalen verdiencapaciteit;
Opleiding

Werkervaring

De geboden tijd om werk te zoeken

De gezondheid

Zorg voor kinderen

De arbeidsmarktsituatie ter plekke

 

Vrijwillig lager inkomen wordt genegeerd;
 

Vrijwillig lager inkomen. (verwijtbaar inkomensverlies) wordt genegeerd

Indien men vrijwillig minder is gaan (over) werken zonder noodzakelijk reden wordt het lagere inkomen buiten beschouwing gelaten en handhaaft men het ‘oude inkomen’ of gaat men uit van een realistische verdiencapaciteit..

Klik telkens op het onderwerp om het meer over te lezen..
Heeft kinderalimentatie invloed op de hoogte van mijn kindgebonden budget?
Neen, kinderalimentatie heeft geen invloed op de hoogte van het kindgebonden budget.
Heeft kinderalimentatie invloed op de hoogte van de kinderbijslag?
Neen, kinderalimentatie heeft geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag.
Heeft partneralimentatie invloed op de hoogte van het kindgebonden budget?

Ja, de partneralimentatie heeft invloed op de hoogte van het kindgebonden budget.
Indien partneralimentatie wordt ontvangen door de ontvanger van het kindgebonden budget wordt dit kindgebonden budget lager.
Indien partneralimentatie wordt betaald door de ontvanger van het kindgebonden budget wordt dit kindgebonden budget hoger.

De hoogte van de invloed is afhankelijk van onder meer ieders totaal inkomen en aftrekposten en of iemand wel of niet een toeslagpartner heeft.

Redenen voor wijziging alimentatie en met ingang van welke datum?
De ingangsdatum van het nieuwe bedrag is meestal de datum dat men de ex-partner in kennis heeft gesteld dat het alimentatiebedrag dient te worden herzien in verband een wijziging in de nieuwe situatie. Zoals wijziging in inkomen (toeslagen), in kosten of bij wijziging van de omgangsregeling of de gezinssamenstelling (wel / geen samenwoning).
Wie / hoe wordt beslist tot wijziging van alimentatie?
Het nieuw berekende bedrag kan ingaan door onderlinge overeenstemming of middels de rechter.
Nadat men het eens is geworden, eventueel met behulp van een derde zoals een mediator en/of een advocaat.
Lukt het niet om het onderling eens te worden dan kan men een wijzigings-verzoekschrift (met onze berekening) -via een advocaat- indienen bij de rechtbank, waarna de wederpartij in verweer kan gaan, vervolgens beslist de rechter.
Klik telkens op het onderwerp om het meer over te lezen..
Als kind van 17 gaat werken, kan de kinderalimentatie dan omlaag?
Neen, kinderen jonger dan 18 jaar mogen eigen verdiensten voor zichzelf houden en deze verdiensten hebben geen invloed op hetgeen kind nodig heeft. Daarmede ook geen invloed op de kinderalimentatie.
Hoeveel geld heeft een kind nodig/ behoefte aan kinderalimentatie?
Uitgangspunt is, dat kinderen (tot 21 jaar) er door een echtscheiding financieel niet op achter uitgaan. Zij dienen dezelfde levensstandaard te kunnen handhaven als zouden de ouders niet zijn gescheiden. Deze levensstandaard, of te wel het welvaartsniveau, wordt bepaald door de hoogte van het gezinsinkomen tijdens de samenwoning van de ouders, of als alternatief, door het huidig inkomen van de niet verzorgende ouder indien dit hoger is dan het oude welvaartsniveau.

 

Als kinderen-in de leeftijd 18-21 jaar gaan studeren dan kan in plaats van het welvaartsniveau aansluiting gezocht worden bij de WSF (studie) normeringen, afhankelijk van de soort studie en of kind thuis- of uitwonend is.

Per zaak dient beoordeeld te worden of het oude welvaartsniveau ode de studierichting bepalend is.

Voorbeeld

Indien tot het welvaartsniveau behoorde dat kind regelmatig paard kon rijden behoeft dit niet ineens bij bereiken 18e jaar beëindigd te worden.

 

Als een kind (18-21 jaar) niet studeert kan een kind niet verplicht worden om te gaan werken. Werkt het kind wel kan voor de behoefte gekeken worden naar oud welvaartsniveau, of, met aanpassingen naar de WSF (studie) normeringen, en, mogelijk, rekening gehouden worden met de eigen inkomsten. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden per zaak.

 

De ouders dienen -in verhouding van ieders draagkracht- bij te dragen in de kosten van het kind. De ouder waarbij het kind inwoont betaalt meestal reeds een deel in natura (kost en inwoning) de andere ouder betaalt zijn/haar deel middels de kinderalimentatie, aan de andere ouder of aan kind zelf.

Hoeveel geld heeft een kind nodig, leeftijd 18-21 en studerend;

Als kinderen-in de leeftijd 18-21 jaar gaan studeren dan kan in plaats van het welvaartsniveau aansluiting gezocht worden bij de WSF (studie) normeringen, afhankelijk van de soort studie en of kind thuis- of uitwonend is.

Per zaak dient beoordeeld te worden of het oude welvaartsniveau of de studierichting bepalend is.

Voorbeeld

Indien tot het welvaartsniveau behoorde dat kind regelmatig paard kon rijden behoeft dit niet ineens bij bereiken 18e jaar beëindigd te worden.

 

De ouders dienen -in verhouding van ieders draagkracht- bij te dragen in de kosten van het kind. De ouder waarbij het kind inwoont betaalt meestal reeds een deel in natura (kost en inwoning) De andere ouder betaalt zijn/haar deel middels de kinderalimentatie, aan de andere ouder of aan kind zelf.

Hoeveel geld heeft een kind nodig, leeftijd 18-21, niet studerend;
Als een kind (18-21 jaar) niet studeert kan een kind niet verplicht worden om te gaan werken. Werkt het kind wel kan voor de behoefte gekeken worden naar oud welvaartsniveau, of, met aanpassingen, naar de WSF (studie) normeringen, en, kan mogelijk, rekening gehouden worden met de eigen inkomsten. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden per zaak.

 

Voorbeeld

Indien tot het welvaartsniveau behoorde dat kind regelmatig paard kon rijden behoeft dit niet ineens bij bereiken 18e jaar beëindigd te worden, wel kan met eventuele (vrijwillige) inkomsten van het kind rekening worden gehouden.

Klik telkens op het onderwerp om het meer over te lezen..
Kinderalimentatie omhoog als moeder gaat samenwonen?
Indien de verzorgende moeder gaat samenwonen zonder gehuwd te zijn of zonder geregistreerd partnerschap behoeft de partner niet mee te betalen in de kosten van haar thuiswonende kinderen. In de praktijk worden vaak moeder’s totale inkomsten lager door het wegvallen van toeslagen, gezien de toeslagpartner. Daarmede wordt ook de draagkracht van de moeder lager. Dit kan reden zijn voor verhoging van de kinderalimentatie, door de samenwoning.  

Maar, soms kan het een optie zijn om voor de berekeningen (ter compensatie) de samenwonende toch nog steeds aan te merken als alleenstaande ouder, dus met (fictieve) extra inkomsten zoals het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop.

Wij, de Alimentatie Specialist hanteren de normering in jouw belang (onze klant) voor het financieel meest gunstige resultaat.

Heeft einde partneralimentatie invloed op de kinderalimentatie?
Alleen omdat partneralimentatie invloed kan hebben op het kindgebonden budget, kan beëindiging van partneralimentatie enig invloed hebben op de kinderalimentatie.

Voorbeeld; ontvangt de vouw kindgebonden budget, dan wordt deze meestal hoger na beëindiging van de partneralimentatie, hierdoor wordt de draagkracht bij de vrouw hoger wordt en daarmede het aandeel van de vader in kosten kinderen lager, Kinderalimentatie wordt minder.

 

Bedrag gehele kinderalimentatie verplicht aan kinderen te besteden?

Wetgeving en normeringen

Uitgangspunt is dat de alimentatiegerechtigde zelf kan bepalen hoe zij de ontvangen kinderalimentatie en kinderbijslag besteedt, zoals dit ook gebeurt bij gezinnen waarbij geen scheiding heeft plaatsgevonden. Ook dan worden soms ontvangen bijdragen ten behoeve van de kinderen aangewend voor andere zaken. Verondersteld wordt namelijk dat uiteindelijk alle ouders in het belang van hun kinderen handelen.

Jurisprudentie
Doet de alimentatieplichtige (vaak de vader) uitgaven voor de kinderen die eigenlijk al in de kosten van de kinderen inbegrepen zijn, dan kan deze de rechter verzoeken om verrekening van bepaalde structureel gemaakte kosten voor de kinderen met de betaalde kinderalimentatie. Dit verzoek wordt in het algemeen niet snel toegewezen. De tendens binnen de jurisprudentie is dat de rechter vindt dat de moeder de noodzakelijke kosten van de (bij haar inwonende) kinderen voor haar rekening dient te nemen en de vader geacht wordt hetgeen hij extra wil aanschaffen en/of besteden aan een kind, naast zijn bijdrage via de kinderalimentatie, uit zijn vrije ruimte te voldoen.

Hier zijn uitzonderingen op. Een opmerkelijke uitspraak: een vader die er geen vertrouwen in had dat zijn alimentatiebijdrage daadwerkelijk opging aan de kinderen mocht van de rechter de helft van de kinderalimentatie in natura voldoen.

Oudste kind wordt 21, gaat dan de partneralimentatie omhoog?
Stopt de kinderalimentatie, te betalen door de vader, of wordt deze lager, dan houdt de vader meer draagkracht over voor partneralimentatie. Of de partneralimentatie dan ook daadwerkelijk hoger wordt hangt af van 4 berekeningen;

A Hoeveel geld heeft de vrouw nodig, op basis van oud welvaartsniveau en mogelijke extra kosten

B Hoeveel kan de vrouw thans zelf verdienen (werkelijke inkomsten of verdiencapaciteit

C Hoeveel heeft de vrouw dan nog nodig (behoefte aan partneralimentatie)

D Hoeveel kan de man maximaal betalen.

 

De Alimentatie Specialist maakt deze berekeningen in belang van de klant.

Mag men zijn/haar ex-partner controleren op voldoende inzet voor een hoger inkomen? Uitspraakvoorbeeld;
Het Gerechtshof Den Haag heeft in 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven. Over het algemeen mag namelijk van een alimentatiegerechtigde verwacht worden dat die zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien
Vraag geheel vrijblijvend een berekening aan, gebruik onze checklist, een formulier via email of via onlineformulier.
Vraag geheel vrijblijvend een berekening aan; gebruik onze checklist, of een formulier via email of via ons onlineformulier.
Of..gebruik onze checklist. Klik hier voor de checklist....
 

Gegevens verzamelen met behulp van onze  checklist, vervolgnes aan ons verzenden middels email .

De gegevens kunnen als tekst opgenomen worden in het enmailbericht, of,  de gegevenss verwerkenin in een Word / Excel document en deze per email aan ons toezenden.

 

Checklist benodigde gegevens van alle betrokkenen (vader en moeder en eventuele stiefouder) 

 

 

Checklist benodigde gegevens van alle betrokkenen (vader en moeder en eventuele stiefouder) 

 

Gezinssituatie  (na scheiding)

A1 Alleenstaand / alleenstaande ouder

A2 Samenwonend

A3 Gehuwd / geregistreerd partnerschap

 

Gegevens per kind (indien van toepassing)

B1 Naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is / wordt ingeschreven

B3 aantal dagen per jaar verblijvend bij de alimentatieplichtige

(voorbeeld;  indien ’om het weekend’ één weekend plus 50 % van de vakanties =  92 dagen per jaar)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

 

Inkomsten

Inkomensgegevens kunt u eveneens door ons laten bepalen middels

een scan / foto van een  loonstrook, jaaropgave en/of I.B aangifte.

 

Inkomsten loondienst of uitkering

C    Bedrag van de jaaropgave(n). (loon / uitkering)

of

D1   Bruto loon

D2   Ingehouden pensioenpremie

D3   Bruto uitkering met vermelding van welke uitkering het betreft

D4   Extra per jaar (naast vakantiegeld, zoals een 13e maand, eindejaarsuitkering, bonus)

D5   Indien vermelde bedragen inclusief jaarlijkse bijtelling auto van de zaak zijn,

gaarne bijtellingsbedrag vermelden.

 

Overig inkomsten 

E1   Overig inkomen (zoals bijverdiensten, of het netto inkomen via Box II en Box III)

 

Eigen bedrijf

F1  Winst uit onderneming,

Gemiddeld resultaat afgelopen drie jaar opgeven (of IB aangiften zenden)

Premies ondernemersverzekeringen.

Soms is aanvullende informatie nodig;

F2  DGA inkomen / hoogte mogelijk uit te keren dividend

 

Inkomen nieuwe partner

G1   Indien (opnieuw) samenwonend netto maand inkomen partner, is soms van invloed)

 

Onderstaande posten zijn meestal niet van invloed op een berekening kinderalimentatie

Woonlasten 

K1  Huur

en/of

K2  Indien eigen woning, de WOZ waarde

K3  Hypotheekrente, fiscaal te verrekenen

K4  Hypotheekrente, niet fiscaal te verrekenen

K5  Hypotheek aflossingen en/of bijbehorende premies

 

Zorgverzekering en ziektekosten

L1  Premie zorgverzekering, de basis en aanvullende premie

L2  Extra medische kosten, naast eigen risico

 

Mogelijke overige  kosten

O1   Woon / werk in km

O2   Onbelaste vergoeding reiskosten

O3   Financieringslasten

O4   Studiekosten (niet die van kinderen)

O5   Premies  AOV / lijfrente  e.d.

O6   Overige kosten, gaarne toelichten

 

Bijzonderheden

P  Bijzonderheden welke volgens u wellicht volgens van invloed kunnen zijn op de berekeningen.

 

Einde checklist

 

Of, via ons online alimentatieformulier. Klik hier voor meer informatie...
Invulling via een link naar ons onlineformulier….

Invulling / toezending aan ons is geheel vrijblijvend

Na invulling is het formulier middels één klik te verzenden.

Nadat is gestart met invullen kan het formulier worden opgeslagen om het later weer verder in te vullen, telkens opnieuw totdat het voor verzending gereed is

Klik hier voor het onlineformulier.

 

 

Of, bestel ons alimentatieformulier per email. Klik hier...
Een email zenden naar info@alimentatiespecialist.nl  met als tekst bij het onderwerp; ‘alimentatieformulier’ is voldoende.

Via het alimentatieformulier kunt u (vrijblijvend) alle benodigde gegevens voor een berekening opgeven.

Voorbeelden van kinderalimentatie.
Voorbeeldenoverzicht met verschillende inkomens per ouder 
Kinderalimentatie, inkomen moeder; bijstand
Voorbeelden van kinderalimentatie, bij verschillende inkomens ouders.

Vermelde bedragen telkens het totaal per maand voor 2 kinderen.

Inkomen vrouw netto per maand; Bijstand

Variabel voorbeeld inkomen man per maand, met daarnaast de kinderalimentatie totaal per maand voor 2 kinderen.

Man      € 1.500,00         € 87,00

Man      € 1.600,00         € 110,00

Man      € 1.700,00         € 133,00

Man      € 2.000,00         € 216,00

Man      € 2.200,00         € 280,00

Man      € 2.500,00         € 344,00

Man      € 3.000,00         € 447,00

Man      € 3.500,00         € 548,00

 

 

 

 

Kinderalimentatie, inkomen moeder; € 1.600,00 per maand
Voorbeelden van kinderalimentatie, bij verschillende inkomens ouders.

Vermelde bedragen telkens het totaal per maand voor 2 kinderen.

Inkomen vrouw netto per maand; € 1.600,00

 Inkomen man per maand, daarnaast de kinderalimentatie totaal per maand voor 2 kinderen.

Man      € 1.500,00         €   40,00

Man      € 1.600,00         €   63,00

Man      € 1.700,00         €   86,00

Man      € 2.000,00         € 182,00

Man      € 2.200,00         € 245,00

Man      € 2.500,00         € 339,00

Man      € 3.000,00         € 477,00

Man      € 3.500,00         € 600,00

 

Kinderalimentatie, inkomen moeder; € 1.800,00 per maand
Voorbeelden van kinderalimentatie, bij verschillende inkomens ouders.

Vermelde bedragen telkens het totaal per maand voor 2 kinderen.

Inkomen vrouw netto per maand; € 1.800,00

Variabel voorbeeld inkomen man per maand, met daarnaast de kinderalimentatie totaal per maand voor 2 kinderen.

 

Man      € 1.500,00         €     0,00

Man      € 1.600,00         €   26,00

Man      € 1.700,00         €    49,00

Man      € 2.000,00         € 133,00

Man      € 2.200,00         € 208,00

Man      € 2.500,00         € 300,00

Man      € 3.000,00         € 442,00

Man      € 3.500,00         € 568,00

Kinderalimentatie, inkomen moeder; € 2.000,00 per maand
Voorbeelden van kinderalimentatie, bij verschillende inkomens ouders.

Vermelde bedragen telkens het totaal per maand voor 2 kinderen.

Inkomen vrouw netto per maand; € 2.000,00

 

Variabel voorbeeld inkomen man per maand, met daarnaast de kinderalimentatie totaal per maand voor 2 kinderen.

Man      € 1.500,00         € 0,00

Man      € 1.600,00         € 0,00

Man      € 1.700,00         € 0,00

Man      € 2.000,00         € 97,00

Man      € 2.200,00         € 176,00

Man      € 2.500,00         € 270,00

Man      € 3.000,00         € 411,00

Man      € 3.500,00         € 539,00

Uitgangspunten bij de voorbeelden kinderalimentatie
 

Vermelde inkomens;                                                             

Totaal netto jaarinkomen gedeeld door 12                                                                   

Inkomen inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonus en dergelijke.                                                          

Vermelde inkomens exclusief toeslagen.                                                             

 

Uitgangspunten bij de berekende voorbeelden.                                                            

2 kinderen in leeftijdsklasse 6 – 10 jaar.                                                            

Moeder aangemerkt als alleenstaande ouder met recht op toeslagen.                                                              

Omgangsregeling; 1x weekend per weekend om en om.                                                              

50 % feestdagen en 50 % vakanties.                                                               

 

Exclusief bijzondere kosten kinderen zoals kosten kinderopvang, indien wel extra kosten, zoals voor kinderopvang; bij voldoende draagkracht van de vader dient telkens een aanvullende bijdrage in de extra kosten (aanvullende kinderalimentatie) te worden voldaan, wij berekenen het percentage aandeel in deze kosten.                                                                   

 

 

Voorbeelden van partneralimentatie.
Voorbeeldenoverzicht met verschillende inkomens man en vrouw
Partneralimentatie, inkomen vrouw; bijstand
Voorbeelden van partneralimentatie;

Inkomen vrouw netto per maand; Bijstand

Variabel voorbeelden inkomen man per maand, met daarnaast de partneralimentatie bruto per maand;

Man      € 1.500,00         €     90,00

Man      € 1.700,00         €    236,00

Man      € 2.000,00         €    540,00

Man      € 2.500,00         €    840,00

Man      € 3.000,00         €  1.200,00

Man      € 3.500,00         €  1.575,00

 

 

 

 

Partneralimentatie, inkomen vrouw; € 1.600,00 per maand
Voorbeelden van partneralimentatie;

Inkomen vrouw netto per maand; € 1.600,00

Variabel voorbeelden inkomen man per maand, met daarnaast de partneralimentatie bruto per maand;

Man      € 1.700,00         €      60,00

Man      € 2.000,00         €     265,00

Man      € 2.500,00         €     580,00

Man      € 3.000,00         €     900,00

Man      € 3.500,00         €  1.220,00

 

Partneralimentatie, inkomen vrouw; € 1.800,00 per maand
Voorbeelden van partneralimentatie;

Inkomen vrouw netto per maand; € 1.800,00

Variabel voorbeelden inkomen man per maand, met daarnaast de partneralimentatie bruto per maand;

 

Man      € 2.000,00         €     130,00

Man      € 2.500,00         €     450,00

Man      € 3.000,00         €     770,00

Man      € 3.500,00         €   1.100,00

Partneralimentatie, inkomen vrouw; € 2.000,00 per maand
Voorbeelden van partneralimentatie;

Inkomen vrouw netto per maand;  € 2.000,00

Variabel voorbeelden inkomen man per maand, met daarnaast de partneralimentatie bruto per maand; 

Man      € 2.200,00         €    130,00

Man      € 2.500,00         €    320,00

Man      € 3.000,00         €    645,00

Man      € 3.500,00         €     965,00

Uitgangspunten bij de voorbeelden partneralimentatie
 

Vermelde inkomens;

Totaal netto jaarinkomen gedeeld door 12

Inkomen inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bonus en dergelijke.

Vermelde inkomens exclusief toeslagen.

 

Uitgangspunten bij de berekende voorbeelden.

Beiden;

Alleenstaand, geen inwonende kinderen.

Geen kosten voor kinderen.

Opname van redelijke woonlasten (ca 30 % x netto inkomen.

Geen bijzondere lasten.

De al,imentatie wordt anders dan in de voorbeelden indien;

Woonlasten lager zijn dan de opgenomen redelijke woonlasten, er sprake is van extra / bijzonderen lasten, zoals;

* financieringslasten van voor de scheiding

* betaalde woonlasten voor ex-partner

* kosten i.v.m. gezondheid

* kosten andere onderhoudsplichtigen

* financiering kosten herinrichting

* financiering advocaatkosten

* kosten woon/werkverkeer

* beroepskosten

 

 

 

U  kunt hier geheel vrijblijvend ue vragen stellen, strikt vertrouwelijk,  uw vragen worden niet gepubliceerd.

U kunt uw vragen ook per email stellen middels  info@alimentatiespecialist.nl .  Wij reageren vandaag nog of uiterlijk morgen. 

Hier kunt u uw vragen stellen;

11 + 2 =

Tarieven berekeningen
 

 

Tarieven voor kinder- en/of partneralimentatie
 

Alléén kinderalimentatie €  49,00.

Alléén partneralimentatie €  49,00

Kinderalimentatie én partneralimentatie samen  € 69,00.

Dit is inclusief een uitgebreide rapportage. De rapportage is te hanteren om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation.

Voor de benodigde gegevens kan een formulier aangevraagd worden via info@alimentatiespecialist.nl of gebruik ons onlineformulier, zie de link.

Mogelijke aanvullende tarieven
Aanvullende tarieven

Soms wordt aanvullende kosten in rekening gebracht, wordt vooraf gemeld met verzoek wel of niet akkoord.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een ondernemer, die zelf niet gemiddelde winst van drie jaar kan opgeven (rekening houdende met ondernemersverzekeringen e.d.), en wij dit dienen te bepalen middels de winst- en verliesrekeningen.

Of indien men meerdere wat/als varianten berekend wenst te zien worden.

Over ons
Over Alimentatie Specialist en Alimentatiehaven
Wij, de

Alimentatiespecialist, voor de particulier,

en,

Alimentatieghaven, voor de advocaat en mediator,

vervaardigen alimentatieberekeningen, sinds 1992.

 

Wj beschikken over veel ervaring en een bibliotheek (hard copy en digitaal) met naslagwerken over wetgeving, normeringen en jurisprudentie over alimentatie en alles wat daar mee te maken heeft.

 

Bij de berekeningen houden wij rekening met alle wettelijke bepalingen maar daarbinnen behartigen wij altijd de belangen van onze klanten.

 

Naast de berekeningen zelf kunnen wij eveneens adviseren over de beste (financiele) uitgangspunten voor de uitkomsten van de berekeningen /fiscale consequenties.

 

Onze rapportages;

Rapportage met de conclusies en samenvattingen en specifieke toelichtingen.

Rapportage de berekeningen zelf, ,( mede t.g.v. wederpartij / verzoek- en of verweerschrift)

Rapportage met zeer uitgebreide toelichtingen.

 

Men kan de berekeningen telkens binnen uiterlijk twee dagen tegemoetzien.

 

Wij beschikken zowel over een privacyreglement als over een verwerkersovereenkomst conform AVG-wetgeving.

 

Kwaliteit / privacyreglement
 

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, of te wel, de wensen/belangen van de klant staan centraal bij de dienstverlening. Dit komt vooral tot uiting bij de interpretatie van bijvoorbeeld de Tremanormeringen.

Wij hebben zowel een privacyreglement als een verwerkersovereenkomst conform AVG-wetgeving.

De gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld, aan derden (ex-partner, bemiddelaars, overheden, etc.) wordt geen informatie verstrekt over de gegevens/ berekeningen van de klant, of de klant moet hiertoe specifiek verzocht hebben c.q. toestemming voor hebben gegeven. Uiteindelijk, indien de zaak als afgehandeld wordt beschouwd, worden de gegevens van de klant vernietigd.

WhatsApp+31628846140

Telefoon 0854010965 (veelal op voicemail, na inspreken bellen wij u terug.

info@alimentatiespecialist.nl