Welkom bij de

Alimentatie Specialist

 

Voor alimentatieberekeningen.

Berekeningen op maat,  rekening houdende met uw situatie.

Om te komen tot een redelijke alimentatie.

Volgens alle normeringen en actuele rechtspraak.

Uitgebreide  rapportage met duidelijke uitleg.

Tegen een voordelige tarief.

Indexatie alimentatie 2.5 %

Onze Alimentatieberekeningen

Alimentatieberekeningen,

voor een / uw

 • Onderlinge overeenkomst
 • Rechtszaak
 • Advocaat of Mediator
 • Eerste vaststelling
 • Herziening
 • Second opinion
 • Wat / Als  voorbeelden

Professionele berekeningen

 • Kwaliteit
 • Snelheid
 • Privacy
 • Garantie
 • Ondersteuning
N

 

Alimentatie, inleiding

Kinderalimentatie en partneralimentatie, algemeen
In overleg worden de uitgangspunten bepaald om uit te komen op een redelijk alimentatie.
”De
Kinderalimentatie en partneralimentatie worden berekend aan de hand van normeringen.

In de normeringen worden de op te nemen uitgangspunten beschreven en hoe deze te hanteren.

Uitgangspunten zoals inkomsten, lasten, gezinssituatie en rekenmethodiek.

Het gaat hierbij onder meer over de Tremanormeringen.

Dit rapport heeft  51 pagina’s met bijlagen en verwijzingen.

Twee maal per jaar een update.

De  aanbevelingen uit het rapport zijn geen wet.

Partijen kunnen van de normen afwijken.

Daarnaast zijn er onder meer de Nibudnrmen en rapportages over de kosten kinderen.

Een  ieder kan en mag (onderbouwd)  afwijken van de normeringen.

”Afwijken
Een ieder kan en mag afwijken van de normeringen.

En er dus voor kiezen af te wijken van de werkelijke of forfaitaire inkomsten en lasten, af te wijken van de werkelijke of norm fictieve gezinssituatie en af te wijken van de norm rekenmethodiek.

Wij helpen beide betrokkenen of één van de betrokkenen bij de juiste keuze.

Indien men het niet eens wordt, voorafgaand aan de berekeningen, of daarna, ook niet met behulp van een mediator, beslist de rechter uiteindelijk over op te nemen uitgangspunten.

Wij geven zonodig passende jurisprudentie op ter onderbouwing  van de opgenomen afwijkende uitgangspunten.

”De
Met gelijke uitgangspunten zou het niet uit mogen maken door wie of waar berekeningen worden vervaardigd.

Indien dezelfde methodiek wordt gehanteerd.

Echter,

omdat afgeweken kan worden van de normeringen kunnen de uitkomsten van verschillende  alimentatieberekeningen onderling aanzienlijk verschillen.

Omdat de uitkomsten geheel afhankelijk zijn van de op te nemen uitgangspunten.

Wij hanteren specifiek die uitgangspunten in belang van de kinderen

en in belang van de klanten om het  de meest redelijke bedrag uit te komen.

”Behoefte
Voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie geldt;

B = Hoeveel is nodig, de behoefte,

hierbij is het welvaartsniveau van tijdens de samenwoning van belang, en ieders huidige draagkracht.

M  = Hoeveel kan maximaal worden betaald, de huidige draagkracht van de alimenatieplichtige.

Het laagste bedrag, A of M, wordt het  alimentatiebedrag.

Zie voorbeelden.

De ingrediënten van een berekening;

ca. 50  uitgangspunten bepalen de alimentatie

Wij kiezen de juiste  ingrediënten

voor een optimaal resultaat.

”Op
Opname kan afwijken van de werkelijke en/of forfaitaire bedragen, wij maken de keuzes (in overleg / op verzoek) op basis van wetgeving, normeringen en jurisprudentie.
”Inkomen
Mate van opname afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Loon, basis plus verrekening tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Uitkeringen ziektewet, WIA, WW, ( 70 % of 75 %),

0 % – 100 %:  Transitievergoeding

0 % – 100 %:  Winst uit onderneming, in/exclusief ondernemersaftrek,

0 % – 100 %:  ZZP inkomen, bijtelling auto en overig,

0 % – 100 %:  Bijverdiensten,  PGB inkomen, allowances.

0 % – 100 %:  Loon, tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Overwerk, bonus, eindejaarsuitkering

0 % – 100 %:  Onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding

0 % – 100 %:  Fiscale bijtelling auto van de zaak (opname verlaagt de draagkracht)

Mate van opname is afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Huur

0 % – 100 %:  Hypotheekrente

0 % – 100 %:  Hypotheeklasten

0 % – 100 %:  Eigenaarslasten

0 % – 100 %:  Reiskosten woon / werk

0 % – 100 %:  Reiskosten omgangsregeling

0 % – 100 %:   Financieringslasten

0 % – 100 %:   Advocaatkosten

0 % – 100 %:   Studiekosten ter  (niet die van kinderen)

0 % – 100 %:  Premies  AOV / lijfrente  e.d.

0 % – 100 %:  Extra kosten kinderen (zoals kinderopvang)

”Gezinssituatie
Hoe ieder wordt aangemerkt kan afwijken van werkelijke situatie,

….als alleenstaande of als alleenstaande ouder of als samenwonend of  als gehuwde of als geregistreerd partner

Beoordelen, als uitgangspunten, bij co-ouderschap,

….op welk adres kind inschrijven het voordeligst is.

….zorgkorting, 35 % of 50 % hanteren

….kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget wel of niet verdelen

”Rekensystematiek
De Bruto of netto methode.

Voor partneralimentatie de Hofnorm of de jusvergelijking laten prevaleren.

De  aanvaardbaarheidstoets toepassen.

Bepaling op te nemen draagkrachtpercentage, het deel van de draagkrachtruimte dat beschikbaar dient te worden gesteld voor alimentatie;   40 %, 52.5 %,  55 %, 60 %  of 70 %.

Inschrijfadres kind van invloed op het kindgebonden budget en de alimentatie.

Voorbeeld voordeel kindgebondenbudget opname

bij optimale  inschrijving

adres kinderen bij co-ouderschap

Wijziging inschrijfadres,

van twee kinderen bij 1 ouder

naar 1 kind bij iedere ouder

Ontvangen wordt dan € 563

i.p.v. € 425 per maand.

Voordeel € 137,00 per maand

Voorbeelden van inkomsten en uitgaven welke van invloed zijn op het alimentatiebedrag.

Voordeelden op te nemen inkomsten en lasten

Berekeningen op maat
”Inkomen
In plaats van het werkelijke inkomen kan ook als alternatief  een verdiencapaciteit  worden opgenomen, hetgeen men zou kunnen verdienen, eventueel gefaseerd over de komende periode.

Ook  inkomsten die uit vermogen kunnen worden opgenomen.

Verwijtbaar  inkomensverlies van de onderhoudsgerechtigde kan buiten beschouwing worden gelaten, onder vergelijkbare voorwaarden als die van toepassing zijn bij het bepalen van de draagkracht.

”Woonlasten
In plaats van de  werkelijke  woonlast  uitgaan van een redelijke woonlast, die in verhouding staat tot het inkomen van betrokkene. Rekening kan worden gehouden met de lokale woonmarkt en de tijd die men wel / niet heeft een passende woning te zoeken.
”Financieringslasten
Financieringslasten aanpassen aan een bedrag rekening houdende met de mogelijkheden die men heeft voor (gedeeltelijke) aflossing.

Kosten voor rechtsbijstand kunnen de behoefte beïnvloeden als daarvoor een schuld is aangegaan.

De uitgebreide rapportage

Onze berekeningen ontvangt u met een uitgebreide rapportage

Uitgebreide Alimentatie Rapportage

Onze uitgebreide Alimentatierapportage

Rapportage indeling

Deel A;  Inleiding en conclusies.

Deel B;  De berekeningen.

Deel C;  Extra berekeningen,  overzichten & varianten

Deel D;  Toelichtingen

”Deel
Uitgangspunten /  gegevens betrokkenen

Besteedbare inkomens, conclusies

Kinderalimentatie, inleiding  & conclusies

Partneralimentatie, inleiding  & conclusies

”Deel
Berekeningen welvaartsniveau & alimentatie.

Berekening welvaartsniveau tijdens samenwoning.

Berekeningen kinderalimentatie.

Berekening kinderalimentatie, ieders draagkracht.

Berekening kosten kind(eren) & kinderalimentatie.

Berekeningen partneralimentatie.

Berekening inkomen  t.g.v. de partneralimentatie.

Berekening totale lasten t.g.v partneralimentatie.

Berekening partneralimentatie en jus

”Deel
Berekening De Hofregel.

Berekening De Aanvaardbaarheidstoets.

Overzicht bruto / netto consequenties.

Overzicht conclusies en kengetallen.

Overzicht  kosten kinderen / kindregelingen per ouder.

Overzicht mogelijkheden  kindrekening bij co-ouderschap.

Overzicht co-ouderschap kostenverdeling /  kindregelingen.

”Deel
Vergelijkingsoverzicht van verschillende varianten;

per variant aanpassing van één of meerdere uitgangspunten,

Vergelijking van de consequenties voor

de hoogte van de alimentatie, voor  ieders netto besteedbare inkomen en voor de totale  

hoogte kindgebonden budget,

Bij wijzing opname;

Inkomen (meer / minder)

Lasten (woon- of financieringslast)

Kosten ( kosten kinderopvang)

Gezinssituatie (bijvoorbeeld wel / niet samenwonend)

Rekenmethodiek (bruto – of nettomethode, co-ouderschap met 35 % of 50 % zorgkorting).

 Wordt veelal vooraf vervaardigd om keuzes te vergemakkelijken.

”Deel
Normeringen, fiscaliteiten, uitgangspunten en wijzigingen.

De rapportage;  varianten en kengetallen.

Over inkomens, auto van de zaak en ondernemerschap.

Over de eigen woning na de scheiding.

Indexeringen

Wijziging van (eerder) vastgestelde alimentatie.

Partneralimentatie,  de behoefte.

Partneralimentatie, de maximale draagkracht. 

Partneralimentatie,  voor hoelang / welke termijn

Kinderalimentatie, algemeen   

Minderjarige en (jong-)meerderjarige kinderen.

Het kindgebonden budget en de berekeningen.

Welke kosten zijn inbegrepen in de kinderalimentatie

Over verblijfs- en verblijfsoverstijgende kosten

Over co-ouderschap

Kindgebonden budget bij co-ouderschap.

Co-ouderschap, voorbeelden ieders betalingen kosten kinderen

Voordeeld invloed van een jusvergelijking

Indien de alimentatie-ontvangende partij inclusief de  ontvangen alimentatie meer overhoudt dan de betalende partij, geeft dit aanleiding om het alimentatiebedrag zodanig te verlagen totdat beiden een gelijk bedrag overhouden.

Toepassing van een jusvergelijking

– de jus is hoeveel ieder netto overhoudt

na alimentatieverrekening –

kan aanleiding geven tot een

ander alimentatiebedrag.

Voorbeeld;

Inkomen man € 35.000

Inkomen vrouw € 22.000

Alimentatieverschil  met en zoder jusvergelijking  € 300,00 per maand

Opname bedrag per uitgave heeft consequenties voor de alimentatie

Opname van bijzondere kosten,
bijvoorbeeld opname van
€ 275 in plaats van  € 125 permaand;
Alimentatieverschil  € 170,00 per maand.

Voordeeld invloed financieringslasten
Een financieringslast van € 235
wel of niet opnemen;
Alimentatieverschil   € 280,00 per maand.

Tariefvoorbeelden berekeningen

€   49,00

alleen kinderalimentie of alleen partneralimentatie

€   69,00

kinder-  én partneralimentatie

Berekening aanvragen; via meerdere manieren en formulieren.

Berekening aanvragen middels het doorgeven van de gegevens,
per 
Alimentatieformulier  – Checklist – Online – Email –  Schriftelijk.

Berekening aanvragen
Zendt ons vrijblijvend de gegevens voor een berekening.
”Online
Invulling / toezending aan ons is geheel vrijblijvend

Na invulling is het formulier middels één klik te verzenden.

Nadat is gestart met invullen kan het formulier worden opgeslagen om het later weer verder in te vullen, telkens opnieuw totdat het voor verzending gereed is

Klik hier voor het onlineformulier.

”Alimentatieformulier
U kunt het alimentatieformulier per email ontvangen;

Een email zenden naar info@alimentatiespecialist.nl  met als tekst bij het onderwerp; ‘alimentatieformulier’ is voldoende.

Het alimentatieformulier voor de (vrijblijvende)  opgave van alle gegevens voor een berekening

”Alimentatieformulier
Wilt u het het alimentatieformulier per post ontvangen;

Een email zenden naar info@alimentatiespecialist.nl  met als tekst bij het onderwerp; ‘alimentatieformulier per post’ is voldoende.  vervolgens in de email uw naam en adres vermelden.

Het alimentatieformulier voor de (vrijblijvende)  opgave van alle gegevens voor een berekening

”Checklist
Gegevens verzamelen met behulp van onze  checklist  verzenden middels email .

De gegevens kunnen als tekst opgenomen worden in het enmailbericht, of,  de gegevenss verwerkenin in een Word / Excel document en deze per email aan ons toezenden.

Checklist van benodigde gegevens

Gegevens verzenden middels email en onderstaande checklist 

Via tekst in een emailbericht. per email ontvangen;

Of middels een Word of Excel document en verzenden per email .

Op te nemen Inkomsten , lasten en de gezinssituatie
Benodigde gegevens van iedere betrokkenen / checklist.
A1 Alleenstaand / alleenstaande ouder

A2 Samenwonend

A3 Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

”Inkomsten
C1  Bedrag van de jaaropgave.

of,

D1   Bruto loon en/of ziektewetuitkering

D2  Ingehouden pensioenpremie

D3   Bruto ( ww / wia / aow) uitkering / overig inkomen

D4   Extra per jaar (naast vakantiegeld, zoals 13e maand,  bonus en dergelijke)

D5   Overig inkomen

D6   Bijtelling auto van de zaak, bedrag per jaar.

D7   Indien winst uit onderneming; gemiddeld resultaat afgelopen drie jaar  (winst voor ondernemersaftrek)

Woonlasten

E1  Huur

E2  Eigen woning, woz waarde

E3  Hypotheekrente (fiscaal)

E4  Hypotheekrente, niet fiscaal te verrekenen

E5  Hypotheek,  aflossing en/of bijbehorende premies

E1  Premie zorgverzekering

E2  Extra medische kosten, naast eigen risico

Overige  kosten

F1  Woon / werk in km

F2  Onbelaste vergoeding reiskosten

F3   Financieringslasten

F4   Studiekosten (niet die van kinderen)

F5   Premies  AOV / lijfrente  e.d.

F6   Overige kosten, gaarne toelichten

”Bijzonderheden,
Bijzonderheden

U kunt aangeven of in uw zaak bijzonderheden van belang zijn welke van invloed kunnen zijn op de berekeningen.

Voorbeeld; voor de ex-partner betaalde eigen woninglasten voor de (nog) gezamenlijke eigen woning welke

bewoond wordt door de ex-partner, bijvoorbeeld tot verkoop woning.

”Na
Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons voorstel, vervolgens wachten wij u akkoord af 

voordat wij starten met de berekeningen.

  U  kunt geheel vrijblijvend vragen stellen

.   Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gepubliceerd.

.   U kunt uw vraag ook via email stellen zonder gebruik te maken van onderstaand formuler.

.   U kunt vragen direct mailen aan     info@alimentatiespecialist.nl 

.   Wij reageren zo spoedig mogelijk per email of telefoon op uw vragen.

Stel hier vragen....

7 + 15 =

Over ons, de Alimentatie Specialist

    Over de Alimentatie Specialist

”Over
”Alimentatie
Vanaf 1992 vervaardigen wij alimentatieberekeningen middels ons Alimentatie Reken Centrum.

De berekeningen worden middels Alimentatiehaven aan de professionele markt aangeboden zoals advocaten en mediators. Via Alimentatie Specialist worden berekeningen aan particulieren aangeboden.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, of te wel, de wensen / belangen van de klant staan centraal bij de dienstverlening. Dit komt vooral tot uiting bij de interpretatie van bijvoorbeeld de Tremanormeringen.

”Kwaliteit
De door Alimentatie Specialist vervaardigde berekeningen en adviezen zijn gebaseerd op de door de klant aangeleverde informatie. Alimentatie Specialist is en blijft actueel middels nauwlettend volgen van ontwikkelingen in de wetgeving, normeringen, gerechtlijke uitspraken en  jurisprudentie. Tevens middels  vakliteratuur, seminars, abonnementen op databanken.

Alimentatie Specialist maakt gebruik van meerdere softwarepakketten, waaronder in eigen huis ontwikkelde programma’s  en selecteren telkens het programma dat het best aansluit een specifieke zaak.

”Onze
Alimentatie Specialist vervaardigt zowel berekeningen voor alimentatieplichtigen als alimentatiegerechtigden. Ook   voor beide partijen gezamenlijk, met name indien men in onderling overleg een goede regeling wenst te treffen.

De berekeningen kunnen plaats vinden ten behoeve van een eerste vaststelling, maar ook ten behoeve van een mogelijke wijziging van een bestaande alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze wellicht aanleiding geven tot wijziging van de huidige alimentatiebedragen.

Naast de werkzaamheden voor particulieren vervaardigen wij eveneens berekeningen voor de advocaten en mediators, middels Alimentatiehaven.

”Garantie
Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatie Specialist worden de berekeningen vanzelfsprekend zonder aanvullende kosten aangepast. De consultants van Alimentatie Specialist hebben naast kennis van  familierecht (echtscheidings- en omgangsrecht) tevens inzicht in  fiscale zaken (loon-, inkomsten-, vennootschapbelasting)  en administratie aangelegenheden ( beoordeling jaarrekeningen éénmanszaak / BV ).
”Privacy
De gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld, aan derden (ex-partner, bemiddelaars, overheden, etc.) wordt geen informatie verstrekt over de gegevens / berekeningen van de klant, of de klant moet hiertoe specifiek verzocht hebben c.q. toestemming voor hebben gegeven. Uiteindelijk, indien de zaak als afgehandeld wordt beschouwd, worden de gegevens van de klant vernietigd.

Zie ons privacy statement

Contact

Alimentatie  Specialist

WhatsApp + 31 628846140

info@alimentatiespecialist.nl

Alimentatie Specialist / Alimentatiehaven

Postbus 1000

Box A7600

2260BA Leidschendam

Email       info@alimentatiespecialist.nl

Naast de Alimentatie Spcecialist, werkzaam voor particulieren, is er  ook een specifieke website voor advocaten en mediators, namelijk

Alimentatiehaven