Welkom bij de

Alimentatie Specialist

 

Invloed van Corona virus op bestaande kinderalimentatie en partneralimentatie.

Het Coronavirus is voor velen van invloed op het inkomen. Voor zelfstandig ondernemers /  ZZP’ers bijvoorbeeld door verminderende omzet maar ook voor werknemers in verband met werktijdverkorting en minder werkbare uren. Daarnaast zijn er ook regelingen om de terugval deelt te compenseren. 

Onderhoudsplichtige heeft nu een lager inkomen; alimentatie gaat omlaag.

Indien diegene die alimentatie betaalt thans minder verdient, kan de alimentatie lager worden.

Onderhoudsgerechtigde heeft nu een lager inkomen; alimentatie gaat omhoog.

Indien diegene die alimentatie ontvangt thans minder verdient, kan de alimentatie hoger worden.

 Een (her)berekening kan uitsluitsel geven over het nieuwe bedrag.   De Alimentatie Specialist kan dit voor u verzorgen.

 

Wanneer vervangt het nieuwe bedrag het oude bedrag?

Het nieuw berekende bedrag kan ingaan indien men het hier onderling over eens is geworden, eventueel met behulp van een derde, zoals een mediator en/of een advocaat.

Lukt het niet om het onderling eens te worden dan kan men een wijzigings-verzoekschrift -via een advocaat- indienen bij de rechtbank, waarna de wederpartij in verweer kan gaan, vervolgens beslist de rechter.

 Ingangsdatum nieuw alimentatiebedrag

De ingangsdatum van het nieuwe bedrag is meestal de datum dat men de ex-partner in kennis heeft gesteld dat het alimentatiebedrag dient te worden herzien in verband met de wijziging in inkomsten.

 

Kosten berekeningen;

Berekening kinderalimentatie of  partneralimentatie; €   49,00.

Berekening kinder-  én partneralimentatie samen; € 69,00.

Uitgebreide  rapportage met duidelijke uitleg, om het onderling eens kunnen te worden, maar ook te hanteren voor een rechtszaak of voor mediation.

Voor de benodigde gegevens voor een berekening kunt u onderstaande onlineformulier gebruiken, dit is vrijblijvend

Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen ontvangt u van ons een bevestiging met voorstel (zie tarieven), vervolgens beslist u hier wel of niet mee accoord te gaan.

In plaats van het onlineformulier kunt u ok een formulier per email aanvragen.

 

Wij hebben binnen uiterlijk 2 dagen uw berekeningen gereed

 

Kinderen van 21 jaar en ouder

Kinderalimentatie na 21e jaar kind.

Op een aantal uitzonderingen na eindigt kinderalimentatie nadat kind 21 jaar is geworden.

 

Na het 21e jaar zijn er een aantal mogelijkheden dat de bijdrage dient te worden voortgezet.

Zoals middels het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan, via een gerechtelijke beschikking of een overeenkomst tussen de ouder(s) en het meerderjarige kind zelf.

Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen het betalen van kinderalimentatie aan een kind ouder dan 21 jaar voortvloeien uit een dringende morele verplichting; is een kind ‘behoeftig’ door bijvoorbeeld een handicap, dan blijft de onderhoudsplicht bestaan.

 

Indien een kind in redelijkheid niet zelf in staat kan worden geacht om in zijn/haar eigen onderhoud en kosten studie te voorzien kan de meerderjarige zelf een verzoek bij de rechter indienen om een voortgezette bijdrage door de ouder(s) en de rechter zal daarbij deze behoeftigheid van het kind toetsen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de draagkracht van de ouder(s).

Maar bij de beoordeling door de rechter blijft het uitgangspunt dat een meerderjarige, ook als deze studeert, in staat geacht moet worden door arbeid en met behulp van studiefinanciering in de kosten levensonderhoud en kosten studie te voorzien en dus niet behoeftig is.

”Op
Opname kan afwijken van de werkelijke en/of forfaitaire bedragen, wij maken de keuzes (in overleg / op verzoek) op basis van wetgeving, normeringen en jurisprudentie.
”Inkomen
Mate van opname afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Loon, basis plus verrekening tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Uitkeringen ziektewet, WIA, WW, ( 70 % of 75 %),

0 % – 100 %:  Transitievergoeding

0 % – 100 %:  Winst uit onderneming, in/exclusief ondernemersaftrek,

0 % – 100 %:  ZZP inkomen, bijtelling auto en overig,

0 % – 100 %:  Bijverdiensten,  PGB inkomen, allowances.

0 % – 100 %:  Loon, tijdelijk minder/ meer arbeidstijd.

0 % – 100 %:  Overwerk, bonus, eindejaarsuitkering

0 % – 100 %:  Onkostenvergoeding, reiskostenvergoeding

0 % – 100 %:  Fiscale bijtelling auto van de zaak (opname verlaagt de draagkracht)

Mate van opname is afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden en ieders belang

0 % – 100 %:  Huur

0 % – 100 %:  Hypotheekrente

0 % – 100 %:  Hypotheeklasten

0 % – 100 %:  Eigenaarslasten

0 % – 100 %:  Reiskosten woon / werk

0 % – 100 %:  Reiskosten omgangsregeling

0 % – 100 %:   Financieringslasten

0 % – 100 %:   Advocaatkosten

0 % – 100 %:   Studiekosten ter  (niet die van kinderen)

0 % – 100 %:  Premies  AOV / lijfrente  e.d.

0 % – 100 %:  Extra kosten kinderen (zoals kinderopvang)

”Gezinssituatie
Hoe ieder wordt aangemerkt kan afwijken van werkelijke situatie,

….als alleenstaande of als alleenstaande ouder of als samenwonend of  als gehuwde of als geregistreerd partner

Beoordelen, als uitgangspunten, bij co-ouderschap,

….op welk adres kind inschrijven het voordeligst is.

….zorgkorting, 35 % of 50 % hanteren

….kindregelingen zoals kinderbijslag en kindgebonden budget wel of niet verdelen

”Rekensystematiek
De Bruto of netto methode.

Voor partneralimentatie de Hofnorm of de jusvergelijking laten prevaleren.

De  aanvaardbaarheidstoets toepassen.

Bepaling op te nemen draagkrachtpercentage, het deel van de draagkrachtruimte dat beschikbaar dient te worden gesteld voor alimentatie;   40 %, 52.5 %,  55 %, 60 %  of 70 %.

Wijziging van omstandigheden, zoals wijziging van inkomen, geeft aanleiding tot wijziging van alimentatie.

Voorbeeld voordeel kindgebondenbudget opname

bij optimale  inschrijving

adres kinderen bij co-ouderschap

Wijziging inschrijfadres,

van twee kinderen bij 1 ouder

naar 1 kind bij iedere ouder

Ontvangen wordt dan € 563

i.p.v. € 425 per maand.

Voordeel € 137,00 per maand

Tariefvoorbeelden berekeningen

€   49,00

alleen kinderalimentie of alleen partneralimentatie

€   69,00

kinder-  én partneralimentatie

Berekening aanvragen; via meerdere manieren en formulieren.

Berekening aanvragen middels het doorgeven van de gegevens,
per 
Alimentatieformulier  – Checklist – Online – Email –  Schriftelijk.

Berekening aanvragen
Zendt ons vrijblijvend de gegevens voor een berekening.
”Online
Invulling / toezending aan ons is geheel vrijblijvend

Na invulling is het formulier middels één klik te verzenden.

Nadat is gestart met invullen kan het formulier worden opgeslagen om het later weer verder in te vullen, telkens opnieuw totdat het voor verzending gereed is

Klik hier voor het onlineformulier.

”Alimentatieformulier
U kunt het alimentatieformulier per email ontvangen;

Een email zenden naar info@alimentatiespecialist.nl  met als tekst bij het onderwerp; ‘alimentatieformulier’ is voldoende.

Het alimentatieformulier voor de (vrijblijvende)  opgave van alle gegevens voor een berekening

”Alimentatieformulier
Wilt u het het alimentatieformulier per post ontvangen;

Een email zenden naar info@alimentatiespecialist.nl  met als tekst bij het onderwerp; ‘alimentatieformulier per post’ is voldoende.  vervolgens in de email uw naam en adres vermelden.

Het alimentatieformulier voor de (vrijblijvende)  opgave van alle gegevens voor een berekening

”Checklist
Gegevens verzamelen met behulp van onze  checklist  verzenden middels email .

De gegevens kunnen als tekst opgenomen worden in het enmailbericht, of,  de gegevenss verwerkenin in een Word / Excel document en deze per email aan ons toezenden.

Checklist van benodigde gegevens

Gegevens verzenden middels email en onderstaande checklist 

Via tekst in een emailbericht. per email ontvangen;

Of middels een Word of Excel document en verzenden per email .

Op te nemen Inkomsten , lasten en de gezinssituatie
Benodigde gegevens van iedere betrokkenen / checklist.
A1 Alleenstaand / alleenstaande ouder

A2 Samenwonend

A3 Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

Gegevens kind(eren)

B1 Voor ieder kind; naam en geboortedatum

B2 Bij wie kind is/wordt  ingeschreven.

B3 Indien omgangsregeling, aantal dagen per jaar

B4 Indien co ouderschap, % verdeling (50.50, 45/55 of 40/60)

B5 Extra netto kosten kinderen (zoals kinderopvang)

”Inkomsten
C1  Bedrag van de jaaropgave.

of,

D1   Bruto loon en/of ziektewetuitkering

D2  Ingehouden pensioenpremie

D3   Bruto ( ww / wia / aow) uitkering / overig inkomen

D4   Extra per jaar (naast vakantiegeld, zoals 13e maand,  bonus en dergelijke)

D5   Overig inkomen

D6   Bijtelling auto van de zaak, bedrag per jaar.

D7   Indien winst uit onderneming; gemiddeld resultaat afgelopen drie jaar  (winst voor ondernemersaftrek)

Woonlasten

E1  Huur

E2  Eigen woning, woz waarde

E3  Hypotheekrente (fiscaal)

E4  Hypotheekrente, niet fiscaal te verrekenen

E5  Hypotheek,  aflossing en/of bijbehorende premies

E1  Premie zorgverzekering

E2  Extra medische kosten, naast eigen risico

Overige  kosten

F1  Woon / werk in km

F2  Onbelaste vergoeding reiskosten

F3   Financieringslasten

F4   Studiekosten (niet die van kinderen)

F5   Premies  AOV / lijfrente  e.d.

F6   Overige kosten, gaarne toelichten

”Bijzonderheden,
Bijzonderheden

U kunt aangeven of in uw zaak bijzonderheden van belang zijn welke van invloed kunnen zijn op de berekeningen.

Voorbeeld; voor de ex-partner betaalde eigen woninglasten voor de (nog) gezamenlijke eigen woning welke

bewoond wordt door de ex-partner, bijvoorbeeld tot verkoop woning.

”Na
Na ontvangst van uw gegevens ontvangt u van ons voorstel, vervolgens wachten wij u akkoord af 

voordat wij starten met de berekeningen.

  U  kunt geheel vrijblijvend vragen stellen

.   Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gepubliceerd.

.   U kunt uw vraag ook via email stellen zonder gebruik te maken van onderstaand formuler.

.   U kunt vragen direct mailen aan     info@alimentatiespecialist.nl 

.   Wij reageren zo spoedig mogelijk per email of telefoon op uw vragen.

Stel hier vragen....

2 + 2 =

Over ons, de Alimentatie Specialist

    Over de Alimentatie Specialist

”Over
”Alimentatie
Vanaf 1992 vervaardigen wij alimentatieberekeningen middels ons Alimentatie Reken Centrum.

De berekeningen worden middels Alimentatiehaven aan de professionele markt aangeboden zoals advocaten en mediators. Via Alimentatie Specialist worden berekeningen aan particulieren aangeboden.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, of te wel, de wensen / belangen van de klant staan centraal bij de dienstverlening. Dit komt vooral tot uiting bij de interpretatie van bijvoorbeeld de Tremanormeringen.

”Kwaliteit
De door Alimentatie Specialist vervaardigde berekeningen en adviezen zijn gebaseerd op de door de klant aangeleverde informatie. Alimentatie Specialist is en blijft actueel middels nauwlettend volgen van ontwikkelingen in de wetgeving, normeringen, gerechtlijke uitspraken en  jurisprudentie. Tevens middels  vakliteratuur, seminars, abonnementen op databanken.

Alimentatie Specialist maakt gebruik van meerdere softwarepakketten, waaronder in eigen huis ontwikkelde programma’s  en selecteren telkens het programma dat het best aansluit een specifieke zaak.

”Onze
Alimentatie Specialist vervaardigt zowel berekeningen voor alimentatieplichtigen als alimentatiegerechtigden. Ook   voor beide partijen gezamenlijk, met name indien men in onderling overleg een goede regeling wenst te treffen.

De berekeningen kunnen plaats vinden ten behoeve van een eerste vaststelling, maar ook ten behoeve van een mogelijke wijziging van een bestaande alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze wellicht aanleiding geven tot wijziging van de huidige alimentatiebedragen.

Naast de werkzaamheden voor particulieren vervaardigen wij eveneens berekeningen voor de advocaten en mediators, middels Alimentatiehaven.

”Garantie
Bij onjuistheden c.q. fouten door Alimentatie Specialist worden de berekeningen vanzelfsprekend zonder aanvullende kosten aangepast. De consultants van Alimentatie Specialist hebben naast kennis van  familierecht (echtscheidings- en omgangsrecht) tevens inzicht in  fiscale zaken (loon-, inkomsten-, vennootschapbelasting)  en administratie aangelegenheden ( beoordeling jaarrekeningen éénmanszaak / BV ).
”Privacy
De gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld, aan derden (ex-partner, bemiddelaars, overheden, etc.) wordt geen informatie verstrekt over de gegevens / berekeningen van de klant, of de klant moet hiertoe specifiek verzocht hebben c.q. toestemming voor hebben gegeven. Uiteindelijk, indien de zaak als afgehandeld wordt beschouwd, worden de gegevens van de klant vernietigd.

Zie ons privacy statement

Contact

Alimentatie  Specialist

WhatsApp + 31 628846140

info@alimentatiespecialist.nl

Alimentatie Specialist / Alimentatiehaven

Postbus 1000

Box A7600

2260BA Leidschendam

Email       info@alimentatiespecialist.nl

Naast de Alimentatie Spcecialist, werkzaam voor particulieren, is er  ook een specifieke website voor advocaten en mediators, namelijk

Alimentatiehaven